Ten prezent wywołuje piękny uśmiech!

Ciekawy pomysł na święta

Przygotowaliśmy specjalną świąteczną ofertę! Od dzisiaj mogą Państwo u nas nabyć Kartę Podarunkową. Jest to prezent, który z pewnością okaże się praktyczny, oraz przyniesie dodatkowe korzyści w postaci zdrowych i białych zębów! Uwaga! ten prezent wywołuje piękny uśmiech!:).

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem naszej oferty specjalnej:

Regulamin dla klientów Gabinetu Stomatologicznego Twój Uśmiech
Promocja Kart Podarunkowych

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a. Wydawca – Gabinet Stomatologiczny Twój Uśmiech we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska 9C
b. Gabinet – gabinet na ulicy Wałbrzyskiej 9C
c. Karta Podarunkowa – karta o wybranej wartości z możliwością zrealizowania w Gabinecie
d. Nabywca – osoba, która w Gabinecie dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową
e. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Gabinecie
f. Usługi – oferowane w Gabinecie.

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej (wraz z zapisaną na niej wartością w złotówkach, zadeklarowanej przez Nabywcę, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Gabinecie. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej zadeklarowanej wartości oraz do realizacji Karty Podarunkowej w Gabinecie w okresie ważności Karty Podarunkowej.

3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.

4. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w PLN równa jest zadeklarowanej przez Nabywcę wartości za jaką ją chce zakupić. 1 zł (słownie: jeden złoty) równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).

5. Karta Podarunkowa upoważnia nabywcę do nabycia Usług o wartości na niej zadeklarowanej. Jeżeli wartość wybranej Usługi przewyższa wartość Karty Podarunkowej, jest konieczna dopłata. Jeżeli Nabywca zdecydował się na Usługę, której wartość jest niższa niż zadeklarowana wartość Karty Podarunkowej, nie należy mu się zwrot pieniędzy wynikający z tej różnicy.

6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

7. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres ośmiu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Nabywcy, następuje jej rejestracja

8. Nabywca jest zobowiązany zadeklarować na czyje nazwisko Karta Podarunkowa zostanie wystawiona. Każdej Karcie Podarunkowej zostanie przypisany numer porządkowy i zapisany w dokumentach Wydawcy.

9. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej do rąk Nabywcy ma miejsce wyłącznie w Gabinecie.

10. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

11. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

12. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie personelowi Gabinetu Karty Podarunkowej. Personel dokona weryfikacji ważności Karty.

13. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa :
a. może być zrealizowana wyłącznie w Gabinecie;
b. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

14. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności:
– po uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającymodczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.

15. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności.

16. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej wartość zawarta na Karcie Podarunkowej pozostaje niewykorzystana, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

17. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zadeklarowana na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

18. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

19. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.dyzurdentystyczny.pl oraz w Gabinecie.